info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

امروزه، فشار ناشی از برخورد فعالانه جامعه محلی و سازمان های غیر دولتی، مدیران بخش عمومی را بر آن داشته است تا موضوع مسئولیت اجتماعی را به عنوان عامل راهبردی برای سازمان، در فعالیت های خود در نظر گیرند زیرا آنان دریافته اند که تصمیم هر سازمان می تواند طی یک روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی جامعه را دستخوش تغییر نماید. شهرداری نیز به عنوان یکی از سازمان های مهم بخش عمومی و به عنوان سازمان اداره کننده شهر، که مسئولیت مدیریت شهری را برعهده دارد و با تمامی ابعاد مختلف شهر مانند ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فناوری و محیط زیست در ارتباط است، می تواند با سنجش منظم ابعاد شهر پایدار، بر وضعیت شهر از منظر پایداری توسعه، نظارت کند و وضعیت شهر را بهبود بخشد. زیرا یکی از مهمترین نتایج عمل به اصول مسئولیت اجتماعی، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و رفاه جامعه
می باشد. بنابراین شهرداری باید فراتر از مسئولیت های قانونی تعریف شده خود، در پایبندی به مسئولیت اجتماعی پیشرو باشد. رشد اقتصادی بالا،که افزایش دهنده ی رفاه، سطح زندگی و اعتمادبه نفس و خودباوری مردم یک کشور است، می تواند تبلور تمام و کمال حماسه سازی در اقتصاد کشور باشد. از اینرو به بررسی نقش پایبندی شهرداری ها به مسئولیت اجتماعی خود، در توسعه و به عبارت دیگر در خلق حماسه اقتصادی می پردازیم. علاوه بر این نقش شهرداری در خلق حماسه از طریق کسب درآمدهای پایدار، فرهنگ سازی درمیان مردم به خصوص در زمینه مصرف و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و... مورد بررسی قرار می گیرد.بکارگیری  مسئولیت اجتماعی در شهرداری با رویکرد سیستماتیک می تواند شامل چهار مرحله باشد؛
 1) مدیریت مسئولیت اجتماعی؛
 2) ارزیابی بلوغ مسئولیت اجتماعی؛
 3) تهیه استراتژی مسئولیت اجتماعی
 4) ارزیابی نتایج و دستاوردهای در حوزه های مختلف مسئولیت اجتماعی برای توسعه و بهبود.
بسیاری از شهرداری ها در سطح جهان با انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی سعی کردند اهدف پایداری را در جامعه خود رعایت کنند. این اهداف شامل : به حداقل رساندن فقر ، بهبود وضعیت رفاه و سلامت در جامعه، افزایش دسترسی به آب بهداشتی و سالم،دسترسی به انرژی پاک و به صرفه و.....
یکی از اهداف اعمال سياست مسئوليت اجتماعي در نظام شهرداري اين است که شهرداری به عنوان پيشگام و الگو نقشي در عملکرد دولت با توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی داشته باشد.این فعالیت ها شامل:
 الف) دستیابی به تعهدات مسئولیت های اجتماعی؛
ب) تعهد به منافع مشتریان، کارکنان، مقامات مربوطه، جامعه و محیط زیست و جامعه محلی،
ج) تحکیم فرهنگ مسئولیت اجتماعی در محل کار.
برای نشان دادن نقش رهبری و علاقه به حوزه های مختلف مسئولیت اجتماعی شهرداری ها می توانند کمیته های CSR تشکیل دهند. این کمیته از رهبران همه بخش های مربوطه و بخش های شهرداری تشکیل شده است که برای تسهیل استقرار سیاست های CSR، آماده سازی استراتژی CSR و افزایش آگاهی تلاش می کند.
تشکیل یک واحد سازمانی که با استفاده از ایزو 26000 به افزایش آگاهی در جامعه می پردازد.نظارت بر پروژه ها و ابتکارات CSR، اندازه گیری پیاده سازی، و درک مفاهیم و برنامه ها برای دستیابی به استانداردهای پیشرفته در سطح جهان.
تهیه یک استراتژی  CSR:
این استراتژی با استراتژی  شهرداری باید هماهنگ باشد. هدف ایجاد پایه های اصلی روند برای برنامه های کاری و ابتکارات مسئولیت اجتماعی است. ویژگی های اصلی این استراتژی عبارتند از وضعیت فعلی، دیدگاه و ماموریت مسئولیت اجتماعی و مدیریت مسئولیت اجتماعی در شهرداری.
 استراتژی پیاده سازی در برگیرنده ؛ ستون های مسئولیت اجتماعی، فرمول بندی ابتکارات، نقش مسئولیت ها و مدل ها ، نظارت و اندازه گیری عملکرد، برنامه های عملیاتی، گزارش دهی  و ارتباطات می باشد.

منبع: envirocitiesmag