info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

 

بنابه گزارش روابط عمومی، تایماز سید مصطفایی دبیر کل جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های

اقتصادی از شتاب گرفتن ارزیابی و ممیزی شرکت های حاضر در رویداد چهارم خبر داد.

تایماز سید مصطفایی گفت: با توجه به نحوه و روند برگزاری در جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری لازم میباشد

که شرکت ها نسبت به ارائه گزارش خود اظهاری اقدام نمایند و پس از آن ممیزی و ارزیابی از شرکت ها صورت

بگیرد. بنابراین میبایست بنگاه ها ی حاضر در این رویداد نسبت به این موضوع حساس بوده و آنرا در دستور کار

خود قرار دهند.

دبیر کل جایزه ادامه داد ؛ امتیاز و وزن های متغیر و ثابت در ارزیابی نهایی براین اساس که گفته شد خواهد بود.

در این مسیر کمیته داوران و کمیته ارزیابی دبیر خانه دائمی پذیرش گزارش های ارسالی از سوی شرکت ها و

ارزیابی از محل کارخانه ، سایت ها و دفتر مرکزی ایشان را شتاب داده است و نیاز است که بنگاه ها همکاری

مقتضی را با دبیرخانه دائمی انجام دهند.

چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی ایران 31 اردیبهشت ماه سال جاری در

محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.