info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

مزیت CSR برای موسسات خیریه

  1. حمایت از موسسات از طریق پیاده سازی برنامه های هم راستا با فعالیتهای شرکت

شرکتهایی که برنامه های خیریه هم راستا با فعالیت­های خود پیشنهاد می کنند، در واقع سود حاصل از فعالیت­های خیریه را دوبرابر می­کنند که این خود دستاورد مهمی در راستای فعالیت­های CSR بشمار می­آید.

اجرای فعالیت­های هم راستا با فعالیت شرکت، امکان دوبرابر کردن یا حتی در مواردی سه برابر کردن منافع فعالیت­های خیریه را داراست.

 

  1. مشارکت داوطلبانه بیشتر

برخی شرکت­ها فعالیتهای داوطلبانه خود را به کارمندان واگذار می­کنند و از طریق آنها فعالیت­ها را پیگیری می­کنند. این عمل نوعی برون سپاری فعالیتهای مسئولیت اجتماعی بشمار می­آید.

این کار از طریق پرداخت پاداش هایی مازاد به کارمندان داوطلب برای اجرای فعالیت­های خیریه در ساعات مشخصی از هفته یا ماه صورت می­گیرد. این کار یک معامله دوسر برد برای شرکت و موسسه خیریه است چرا که موسسه خیریه از نیروی کار فعال برخوردار می­شود و کارمندان داوطلب شرکت هم با رضایت در فعالیت­های خیرخواهانه درگیر می­شوند.

برنامه های پاداشی پرداخت داوطلبانه یکی از اجزای اساسی CSR بشمار می­آید که برای موسسات خیریه منافع مالی و نیروی انسانی کارامد بیشتری را به همراه می­آورد.

 

  1. شکل دادن همکاری شرکتی

یکی دیگر از تاثیرات csr بر موسسات خیریه، ایجاد امکان همکاری شرکتی است. این مشارکت، برای شرکت­ها حیاتی بشمار می رود. هم چنین برای موسسات خیریه و سازمان­های غیرانتفاعی نیز مهم بشمار می­رود چرا که ممکن است منابع ایجاد کمپین­های بزرگ بازاریابی را برای خود نداشته باشند.

برای یک سازمان غیرانتفاعی، همکاری با یک شرکت ملی یا بین المللی به منزله قرار گرفتن نام اش در میان هزاران عامل کسب و کار است که در غیر اینصورت نمی توانست از چنین شانسی برخوردار باشد.

CSR شرکت­ها و موسسات خیریه را کنار هم نگه می­دارد و از این طریق به ایجاد همکاری مشترکی میان آنان می­پردازد.

 

  1. منابع درآمدی متنوع

موسسات غیرانتفاعی نمی توانند تنها با اتکا به کمکهای فردی خود را فعال نگه دارند. تجربه نشان می دهد که کمکهای فردی در بیشترین حالت، سه چهارم منابع درآمدی این سازمانها را تامین می کنند. از طرف دیگر، شرکتهایی با حس مسئولیت پذیری اجتماعی قوی بدنبال سازمانهای خیریه میگردند تا برنامه های مشترک با آنان تعریف کنند.

بنابراین، CSRکمک میکند که 25% باقیمانده منابع مالی مورد نیاز این سازمانها تامین شود.

مسئولیت اجتماعی شرکتی می تواند به عنوان منبع درامدی سازمانهای غیرانتفاعی ایفای نقش کند.

ساناز احمدی فرد- شرکت همراه مدیریت آرمانی ( هم آ )