info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

نقش رهبری سازمانی در پیاده سازی مسئولیت اجتماعی ( CSR )

مطالعات انجام شده در "ژورنال بین المللی مدیریت و کسب و کار" نشان می دهد که هم بستگی مثبت و مستقیمی میان رویکرد "تحول افرین" رهبران سازمانی نسبت به CSR و عملکرد سازمان علی الخصوص در بخش مالی سازمان وجود دارد. کسب اعتبار سازمانی در میان مشتریان و ذینفعان می تواند از بسیاری از تبلیغات در اذهان عمومی موثرتر باشد و سرمایه های بیشتری را به سم سازمان جلب نماید. هم چنین هم بستگی مثبتی میان اعتبار سازمانی - بر اساس فعالیتهای اجتماعی انجام شده شرکت و  رضایت ذینفعان و سرمایه گذاران وجود دارد. مکانیزم­های حکمرانی مسئولیت اجتماعی، در هریک از حوزه های سازمان دارای دستورالعمل ها و شرایط تعیین شده می­باشد که به بهترین نحو می تواند به ارتقاء عملکرد تک تک اجزاء سازمان منجر شود. از آنجایی که رویکرد تبیین شده توسط رهبران سازمانی به عملکرد و رفتار سازمان منجر می شود، هر اندازه رویکرد رهبران با ساختارهای پذیرفته شده ی مسئولیت اجتماعی قرابت بیشتری داشته باشد، عملکرد سازمان در مقابل جامعه عملکرد مسئولانه تر و موثرتری خواهد بود.

ساناز احمدی فرد- شرکت همراه مدیریت آرمانی(هم آ)