info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

 

رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشای آن عاملی ضروری است که به تداوم شرکت می انجامد. زیرا همه شرکتها ارتباطاتی با جامعه دارند و جامعه امکان بقای آنها را در دراز مدت فراهم می آورد. با گسترش مسئولیت پذیری شرکتها وظیفه آنها از "فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است. در این راستا می بایستی هدف شرکتها از رویکرد حداکثر سازی سود در گزارشگری مالی سنتی به رویکرد مسئولیت اجتماعی در گزارشگری زیست محیطی و اجتماعی تغییر یابد.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، تسهیل فرآیند تخصصی سرمایه در اقتصاد است. از جنبه های مهم این هدف، بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاری است.