info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

 

 

 

 

 

 

میز گرد مسئولیت اجتماعی شرکتی و رونق اقتصادی با حضور ایمان قربانی مدیر کل روابط عمومی فرمانداری تهران ، مرتضی بهنام عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران و تایماز سید مصطفایی رئیس هیئت مدیره شرکت همراه مدیریت آرمانی به میزبانی روزنامه راه مردم برگزار شد

تایماز سید مصطفایی؛ دبیر سومین جایزه مسئولیت اجتماعی شرکتی و توسعه پایدار سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
امروزه کلماتی چون شهروندی شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، مسئولیت شرکتی و پایداری شرکتی مفاهیمی هستند که در دنیای کسب کار بسیار شنیده می شوند و به نوعی تنوع مفهومی و تکامل تدریجی این مفهوم را در دنیای کسب و کار نشان می دهد زیرا که هدف نهایی و غایی، توجه به مسئولیت های یک بنگاه اقتصادی و پایداری
کسب و کار آن بنگاه است.
شهروندی شرکتی عمدتا به فعالیتهای بشر دوستانه و توسعه جوامع اشاره دارد ، در حالیکه مسئولیت اجتماعی شرکتها فعالیتهایی فراتر از الزامات قانونی شرکت و استانداردهای متداول در آن است که به منظور یکپارچه کردن اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راستای استراتژی شرکت انجام می شود و به مثابه یک سیستم عمل می کند و مسئولیت شرکتی که مفهوم جدید تری به طبیعت است به احساس مسئولیت پذیری اشاره دارد که به نوعی در ارتباط با همه ذی نفعان شرکت وجود دارد و پایداری شرکتی و مسئولیت پذیری شرکتی نیز که مفهومی است که در دو سال اخیر عمدتا به مباحث مدیریتی وارد شده است به نوعی جمع بندی تمام مباحث گفته شده است .
مصطفایی افزود: برخی از مدیران که تعداد زیادی هم نمی باشند، مسئولیت اجتماعی شرکتها را به عنوان فرصت خلاقانه ای برای تقویت کسب و کار خود و در عین حال مشارکت در جامعه می دانند. آنها مسئولیت اجتماعی شرکتها را مرکز استراتژی های کلی خود می بینند که آنها را در اداره کردن مسائل کلیدی کسب و کار کمک می کند. چالش اصلی برای این گروه از مدیران اجرایی، ایجاد رویکردی است که این آرزوی بلند پروازانه را برآورده کند و متاسفانه تعداد انگشت شماری از آنها موفق یه یافتن این راه شده اند. با این حال برخی از شرکت های خلاق، با مشارکت های هوشمندانه به عنوان راهی برای ایجاد ارزش هم برای جامعه و هم برای کسب و کار از این موانع گذر کرده اند. این همکاری ها با تمرکز بر مسائل کلیدی تاثیر گذار میان جامعه و کسب و کار و با استفاده از توانایی های تکمیل کننده دو طرف، چالش های میان این دو را مدیریت می کند.
با این وجود از سوی دولت و نهادهای رسمی هیچ ابتکار یا اقدامی جهت ترویج اخلاق کسب و کار و تلاش در جهت مدرن سازی فرهنگ اقتصادی صورت نگرفته است ، هر چند ماده ۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر ارتقاء فرهنگ اخلاق کسب و کار تاکید دارد و دولت را موظف به ارایه راهکار کرده است .