info@hamagroup.ir ۰۲۱-۸۶۰۴۷۰۹۹

معاون بورس تهران تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی ، در ادامه تجلیل و قدردانی از اعضای شورای سیاست گذاری و کمیته داوران اولین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی که در سیزدهم اردیبهشت ماه در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید، تایماز سید مصطفایی دبیر جایزه و مدیر عامل شرکت همراه مدیریت آرمانی با حضور در محل بورس تهران با تقدیم لوح تقدیر دکتر روح ا... حسینی مقدم، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران از ایشان بخاطر تلاش و کوشش های بی دریغ در عرصه ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی مراتب تشکر و قدردانی را بجا آورد.

دکتر حسینی مقدم عضویت شورای سیاست گذاری و کمیته داوران اولین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی را عهده دار بودند.